Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach

+48 531 403 805
Przejdź do treści
Zarząd Stowarzyszenia „Dać Szansę”

Prezes
Bogumiła Jończyk

Wiceprezes
Joanna Szymańska

Członkowie
Jolanta Dziergas
Marta Piórek
Anna Sabuda
Robert Susfał
Mirosław Śmiech
Kadrę ośrodka stanowią nauczyciele z pasją, kreatywni, posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Cechuje ich ciepły, serdeczny i pełen szacunku stosunek do wychowanków. Wizytówką naszego ośrodka jest indywidualne podejście do każdego wychowanka. Kadra prowadząca zajęcia dodatkowe w tym rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze to nauczyciele posiadający przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje odpowiednie do specjalizacji, są to: oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, neurologopeda, katecheta. W ośrodku stosuje się nowoczesne metody i formy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy  i aktywny sposób na wychodzenie z deficytów oraz osiąganie sukcesów rozwojowych i samodzielności.
Kadra Ośrodka

Dyrektor
Elżbieta Zagórska

Wicedyrektor
Anna Stodolny

Wychowawcy/oligofrenopedagodzy
Karolina Drewniak
Magdalena Janik
Malwina Krupka
Karolina Pasternak
Anna Stodolny

Logopeda
Katarzyna Radwan - Prus

Fizjoterapeuta
Karolina Szczepaniak

Terapeuta integracji sensorycznej
Tomasz Gębala

Pomoc nauczyciela
Lidia Babińska, Katarzyna Golańska, Bożena MoskwikSzczegółowe kwalifikacje kadry pedagogicznej określają przepisy, rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2017 r,. poz. 1575).
Nauczyciele:
 • Realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
 • Planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz odpowiadają za jakość tej pracy;
 • Zapewniają dzieciom bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć oraz podmiotowe podejście;
 • Otaczają indywidualną opieką każde dziecko i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości rozwojowych;
 • Współpracują z rodzicami dzieci w zakresie wychowania  i nauczania, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących zachowania i rozwoju dziecka;
 • Dokonują obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka;
 • Opracowują i realizują z każdym dzieckiem indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający treści programu wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki;
 • Przeprowadzają ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza pedagogiczna);
 • Współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, oraz prowadzących zajęcia rewalidacji indywidualnej.
 
Specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej:
 • Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzą zajęcia rewalidacji indywidualnej;
 • Zapewniają bezpieczeństwo powierzonym im dzieciom podczas zajęć;
 • Przeprowadzają diagnozy poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych;
 • Wspierają mocne strony dziecka;
 • Prowadzą terapię indywidualną  i grupową;
 • Podejmują działania profilaktyczne;
 • Ściśle współpracują z rodzicami i nauczycielami.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
REGON: 356682044
ul. Kochanowskiego 42, 34-130 Wadowice
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści